Metodický materiál


Chémia – ZŠ a nižšie ročníky gymnázia s osemročným štúdiom
(spracovaná podľa ŠVP ISCED 2)

Cieľom je pomocou nových učebníc a cvičebníc zmeniť chémiu z neobľúbeného na obľúbený predmet, priblížiť ju žiakom. Obsahom už nie je množstvo encyklopedických poznatkov (informácie navyše môžu žiaci získať z internetu a z iných zdrojov), upúšťa sa od množstva vzorcov a rovníc (žiaci majú pochopiť len princíp). Základné učivo, ktoré je v zhrnutiach v spodnej časti strán cvičebníc, umožňuje kedykoľvek si zopakovať a upevniť prednášané učivo. Poznatky z chémie úzko súvisia s bežným životom a preto sú potrebné pre každého.
Metodický sprievodca – Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Vážení učitelia,

pripravili sme pre vás stručnú metodickú príručku – sprievodcu – pre učebnicu a cvičebnicu z chémie pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

Cvičebnica spĺňa funkciu pracovnej učebnice pre žiaka a poznámkového zošita zároveň. Snahou autorov bolo prispieť cvičebnicou k zefektívneniu vyučovacieho procesu tým, že žiak bude pracovať s učebnicou a všetko potrebné si bude písať do cvičebnice. Žiak už nepotrebuje na chémiu ďalší zošit.

V hornej časti každej strany je uvedený názov témy a čísla strán z učebnice chémie, ku ktorým sa viažu úlohy a ostatné aktivity na príslušnej strane v cvičebnici. Poradie hodín v učebnici, výber a zaradenie úloh sú urobené podľa požiadaviek vzdelávacieho štandardu a sú zamerané na upevňovanie učiva. Pri jednotlivých témach je vždy aj priestor na vlastné poznámky žiaka, riešenie ďalších úloh z učebnice, na záver je kľúčové učivo. V cvičebnici sú zaradené aj predtlače na zápis z laboratórnych prác. Ak si učiteľ chce odložiť záznamy z laboratórnych prác, je možné stranu, na ktorej sú uvedené, vystrihnúť z cvičebnice. Za každým tematickým celkom sú zaradené úlohy na súhrnné opakovanie učiva. Na rozdiel od učebnice sú v cvičebnici zaradené aj ďalšie pokusy. V cvičebnici sú tri strany určené na poznámky, ktoré môže žiak využiť podľa učiteľových predstáv (napr. poznámky k pokusom, projektom, domácim projektom, úlohám).

Niektoré témy sú v cvičebnici v inom poradí ako v učebnici. Urobené je to zámerne, aby poznatky v ďalších ročníkoch na seba špirálovito nadväzovali a boli vždy upevňované tie poznatky, ktoré sú dôležité na osvojenie si poznatkov vo vyššom ročníku.

Cvičebnica je spracovaná na 16-hodinovú dotáciu, umožňuje však aj jej použitie pri zvýšenej hodinovej dotácii. V tomto prípade odporúčame okrem rozšírenia učiva venovať viac hodín projektovému vyučovaniu. Možno pritom využiť didaktickú príručku pre učiteľov základných škôl: Ganajová, M., Kalafutová, J., Müllerová, V., Siváková, M.: Projektové vyučovanie v chémii. 1. vyd. Bratislava : ŠPÚ, 2010, 144 s. ISBN 978-80-8118-058-3.

Okrem učebníc, cvičebníc v súčasnosti pripravujeme aj DVD pre jednotlivé ročníky, ktoré budú obsahovať motivačné prvky, názorné obrázky na sprístupnenie nového učiva, ale aj priebeh pokusov a reakcií uvádzaných v učebniciach. Svojím spracovaním bude učebnica, cvičebnica a DVD predstavovať pre príslušný ročník komplexný balík, ktorý, ako dúfame, prispeje ku skvalitneniu a zjednodušeniu osvojovania si nových poznatkov žiakmi.


Autori

Na stiahnutie: Metodický sprievodca – Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiom