Pracovné zošity a cvičebnice


Cvičebnica - Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Vážení učitelia, milí žiaci – na začiatku júna vyšla ďalšia cvičebnica Chémie v poradí – Chémia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.
Cvičebnica plne korešponduje s učebnicou, je však koncipovaná tak, aby jej používanie bolo variabilné (podľa rozhodnutia učiteľa) a mohla sa používať aj bez učebnice. Jej súčasťou je priložená farebná periodická tabuľka prvkov (ako voľná príloha), ktorú žiak využije aj v ďalšom ročníku.
Prvé dve hodiny (s. 2 a 3) sú zamerané na opakovanie učiva, 3. – 8. hodina (s. 4 – 9) sú venované téme „Zloženie látok“ a 9. – 30. hodina (s. 11 – 35) téme „Významné chemické prvky a zlúčeniny“.
Na záver každej hodiny je text zhrňujúci nové poznatky v súlade so vzdelávacím štandardom. Výber a zaradenie úloh je robené podľa požiadaviek vzdelávacieho štandardu a sú zamerané na upevňovanie požadovaného učiva.
V cvičebnici sú zaradené aj predtlače na zápis z laboratórnych prác, ktoré možno vybrať z cvičebnice. Za každým tematickým celkom sú aj úlohy na súhrnné opakovanie učiva. Je v nej opäť aj miesto na vlastné poznámky žiaka, teda ďalší zošit nie je potrebný.


Formát cvičebnice (aj vloženej tabuľky) je A4, rozsah 40 strán a cena je 1,99 € (vrátane DPH) + poštovné a balné.

Na stiahnutie:
Ukážka z cvičebnice Chémia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom
Ukážka prvej strany z cvičebnice Chémia pre 8.ročník ZŠ a 3.ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Konkrétne otázky k učebniciam alebo cvičebniciam chémie pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom, môžete posielať hlavnej autorke RNDr. Helene Vicenovej: helena.vicenova@gmail.comCvičebnica – Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiom

V septembri 2010 sme vydali, paralelne s novou učebnicou Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, novinku – pracovnú učebnicu pre žiaka – cvičebnicu, ktorá úplne korešponduje s učebnicou (zárukou je identický autorský kolektív pre obidve).
V cvičebnici sú použité identické obrázky z učebnice, vrátane autentických fotografií pokusov s tým, že úlohy sú zamerané na upevnenie si poznatkov podľa štandardu daného štátnym vzdelávacím programom. V cvičebnici si žiak môže priamo vypracúvať úlohy z učebnice, dopĺňať tabuľky pri pokusoch a pod., ale aj vždy pri príslušnej téme je vyhradený priestor na vlastné poznámky žiaka a na konci témy sú uvedené identické vety z učebnice zhrňujúce podstatné nové poznatky. Cvičebnica obsahuje taktiež predtlač na zápis z laboratórnych prác, čím sa ho žiaci naučia robiť aj sami. Na vyučovací predmet chémia tak má k dispozícii žiak cvičebnicu, ktorá spĺňa funkciu pracovnej učebnice pre žiaka, aj poznámkového zošita zároveň, čo spolu s učebnicou vytvára kompletný tvorivý „balík“. Žiak tak už nepotrebuje ďalší poznámkový zošit.
V úvode cvičebnice sú uvedené jednotlivé témy učiva rozvrhnuté na stanovenú hodinovú dotáciu.

Formát cvičebnice je A4, rozsah 28 strán a cena je 1,79 € (vrátane DPH) + poštovné.

Na stiahnutie: Ukážka z cvičebnice Chémia pre 7.ročník ZŠ a 2.ročník gymnázií s osemročným štúdiomCvičebnica – Chémia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

V januári 2011 vyšla cvičebnica aj pre 6. ročník, ktorá korešponduje plne s učebnicou, čo je vidieť už na prvý pohľad. Táto, vlastne pracovná učebnica pre žiaka, obsahuje priestor na vypracúvanie úloh z učebnice, žiak pracuje s identickým obrazovým materiálom, ale niekde v iných súvislostiach, čo prispieva k upevňovaniu učiva. Navyše má žiak aj priestor na svoje vlastné poznámky podľa svojich potrieb. Úlohy sú koncipované tak, aby bol rešpektovaný štandard a upevňovali sa predovšetkým tie nové poznatky, ktoré sú potrebné pre učivo v ďalšom ročníku.

Formát cvičebnice je A4, rozsah 32 strán a cena je 1,89 € (vrátane DPH) + poštovné.

Na stiahnutie: Ukážka z cvičebnice Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným štúdiomPracovný zošit - Vlastiveda pre 3.ročník ZŠ

V našej ponuke sa už momentálne nachádza aj ďalší pracovný zošit z vlastivedy, a to k učebnici Vlastiveda pre 3. r. ZŠ, ktorý obsahuje rôzne úlohy a aktivity korešpondujúce s učebnicou a je spracovaný v súlade so vzdelávacím štandardom.

Formát zošita je A4, rozsah do 48 strán a jeho cena je 1,99 € (vrátane DPH) + poštovné a balné.

Na stiahnutie: Ukážka z pracovného zošita k predmetu Vlastiveda pre 3.ročník ZŠPracovný zošit – Vlastiveda pre 2.ročník ZŠ

V septembri 2010 sme vydali pracovný zošit k učebnici Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl, ktorý takisto s učebnicou plne korešponduje.
Graficky i vizuálne je riešený tak, aby mohli žiaci priamo v ňom vypracúvať konkrétne úlohy z učebnice a zároveň si mohli písať aj svoje poznámky k danej téme. Mali by teda k vyučovaciemu predmetu Vlastiveda iba tento pracovný zošit.

Formát zošita je A4, rozsah 48 strán a jeho cena je 1,99 € (vrátane DPH) + poštovné.

Na stiahnutie: Ukážka z pracovného zošita k predmetu Vlastiveda pre 2.ročník ZŠ